Reorganisatie adviesrecht wor ondernemingsraad sluiting ondernemingsraad verkoop advies rotterdam

Hoe schrijf ik als OR een goed advies

Het is voor een Ondernemingsraad nog niet zo gemakkelijk om een goed advies te formuleren. In dit artikel bied ik de OR een aantal handvatten om tot een stevig advies te komen. Voor we het gaan hebben over het schrijven van het advies eerst echter de volgende vuistregel, eerst de afspraken dan het advies.

 

Onderhandel eerst over de voorwaarden en ga dan pas adviseren.

Het is verstandig om te proberen het eerst eens te worden en dan pas over te gaan tot een advies. Dat voorkomt later veel misverstanden. Adviseert u met “positief mits” dan loopt u het gevaar dat een aantal van die mitsen niet ingevuld worden. Probeer ze dus eerst uit te onderhandelen.

Lukt dat niet direct dan kunt u die voorwaarden als advies opnemen, in plaats van als voorwaarde. Als dat advies dan niet overgenomen wordt dan gaat de maand opschortingstermijn in. Dat biedt nieuwe kansen om te onderhandelen over de voorwaarden.

Lukt het wel dan verwijst u in het advies naar de gemaakte afspraken. Zorg wel dat die ondubbelzinnig vastgelegd zijn, b.v. in een aparte brief aan de OR of in de, goedgekeurde, notulen van het overleg. Het is afhankelijk van de manier waarop u met uw directie omgaat, maar losse mondelinge toezeggingen geven achteraf vaak problemen.

 

Begin met een opsomming van alle voorgenomen besluiten.

Een adviesaanvraag aan een ondernemingsraad bevat vaak meerdere voorgenomen besluiten. Zet ze allemaal onder elkaar, dan weet u zeker dat u niets vergeet, en niets vergeten bent. Een adviesprocedure is vaak een hectisch proces waarbij alle aandacht naar de hoofdzaken uitgaat. Vergeet de kleinere voorgenomen besluiten niet.

Benoem ook die zaken waar u op dit moment –nog- niet over adviseert. Dat voorkomt later veel misverstanden met de bestuurder. Zo van: “Ja, maar dat hebben we een jaar geleden al afgesproken in de adviesaanvraag over de reorganisatie van ..”

 

Adviseer per voorgenomen besluit

Ga dan verder met het eigenlijke advies. Schrijf het advies zelf voordat u aan de overwegingen begint. U zult merken dat dat de overwegingen veel meer richting geeft. U kunt dan naar een concreet advies toeschrijven. En ook hier geldt, dan weet u zeker dat u niets vergeet.

 

Gebruik een heldere formulering

Het advies is het eind van uw besluitvormingsproces. Gebruik heldere formuleringen, om precies te zijn gebruik er een van deze drie.

Er wordt u om advies gevraagd. Dat moet ook als advies geformuleerd worden. Formuleringen als “We hebben bezwaar tegen”, “We zijn geen voorstander van”, “we vragen ons af of” kunnen wel bij de overwegingen, maar niet in het advies zelf. Adviseren is adviseren. Adviseren om "het besluit te nemen" klinkt bij een harde reorganisatie ook wat beter dan : "we adviseren positief". 

 

Begin dan pas aan de overwegingen.

Als de OR het advies op deze manier opbouwt, dan geeft dat richting aan de overwegingen. Het voorkomt dat u pagina’s lang overwegingen schrijft die los staan van het feitelijke advies.

 

Bedenk voor wie u de overwegingen schrijft.

Het schrijven van een goed advies is een tijdrovend werkje. Bedenk daarom van te voren wie uw publiek is. Als u het volledig eens bent met de bestuurder, en het onderwerp kan uw achterban maar matig boeien dan volstaan korte overwegingen.

Als u aan uw achterban wilt uitleggen waarom u tot dit advies gekomen bent, dan heeft u meer pagina’s nodig. Let wel op het taalgebruik. Uitleggen is uitleggen dus dan moet het voor iemand die er weinig kennis van heeft goed te begrijpen zijn. Begin bij het begin, vermijd afkortingen, wetsartikelen etc.

Als u van plan bent om negatief te adviseren en in beroep te gaan of daarmee te dreigen, dan moet die dreiging ook van het advies uitgaan. De Bestuurder moet bij het lezen van het advies de indruk krijgen dat de Ondernemingsraad inhoudelijk een punt heeft en in een beroepsprocedure een kans maakt.

Bedenk dat u nadat u uw advies heeft uitgebracht geen nieuwe beweegredenen meer kunt aandragen. Alles moet, hoe kort ook, benoemd zijn in het advies. De Bestuurder moet zijn besluit baseren op de tekst van het advies. Als u dan later met andere overwegingen komt, dan zal de rechter zeggen dat de Bestuurder er toen hij zijn besluit nam geen rekening mee kon houden omdat hij die overwegingen toen niet kende.

Voor de Ondernemingskamer geldt hetzelfde als voor de achterban. Leg het helder uit. Immers uw achterban kent het bedrijf, de rechters van de Ondernemingskamer in het geheel niet.

Overigens als u serieus overweegt om het tot en met de Ondernemingskamer uit te vechten, haal er iemand bij voordat u het advies bij de Bestuurder inlevert.


afdrukken
Deze website is gemaakt met de Websitemachine.nl menu