Reorganisatie adviesrecht wor ondernemingsraad sluiting ondernemingsraad verkoop advies rotterdam

Adviesaanvraag herfinanciering

 

Eens in de 5 of 7 jaar ontvangt de ondernemingsraad een adviesaanvraag over het aantrekken van een nieuw krediet. Dat is op zich niets bijzonders.  De meeste ondernemingen maken gebruik van geleend geld. Die leningen hebben een looptijd tussen de 5 en 7 jaar. Na die 7 jaar moet er opnieuw over onderhandeld worden met de bank en wordt er voor de volgende periode een lening afgesloten. De aflossing van de oude wordt dan betaald met de nieuwe lening. In de regel is die adviesaanvraag vrij beknopt en bevat nu net niet die informatie die voor de Ondernemingsraad interessant is. Vraag daarom naar de "Term Sheet". Dat is het document waarin de lening beschreven staat. U vindt daar o.a. de volgende gegevens. 

Als de directie niet bereid is die informatie te verstrekken, bedenk dan het volgende. Vaak verlangt de bank bij de documenten die aan de bank overhandigd moeten worden een kopie van het advies van de Ondernemingsraad. Meer in het bijzonder  "een ongeclausuleerd positief advies". Dat versterkt uw positie als het gaat om het verkrijgen van de informatie. De directie heeft uw advies gewoon nodig. Artikel 25 van de WOR geeft u, los daarvan, voldoende rechten op informatie.

 

De convenanten.

De convenanten is de verzamelnaam voor de financiele voorwaarden die de bank stelt. Die convenanten zijn om een aantal redenen belangrijk.  Ze geven aan welke eisen de bank stelt aan de resultaten van de onderneming.  Als de onderneming daar niet aan voldoet, kan de bank het krediet opzeggen. Dat zal de bank niet zo snel doen, maar het geeft de bank wel de mogelijkheid om in te grijpen en b.v. op een reorganisatie aan te dringen. Het is dus van belang om te weten waar die grens ligt. 

Er zijn verschillende ratio's die de bank kan hanteren. Een van de meest voorkomende is de  Interest Coverage Ratio ofwel de rente dekkingsgraad. Dat is de EBIT gedeeld door de Rente. De som die u moet maken is als volgt. U weet hoeveel geld er geleend wordt. U weet welke rente daarover betaald moet worden.  U weet ook de door de bank minimaal gewenste hoogte van de ratio. U kunt dan de minimaal benodigde EBIT uitrekenen.  Om een voorbeeld te noemen. Er wordt €50 miljoen geleend. De rente is 5%. Dat is per jaar €2,5 miljoen aan rente lasten.  De minimale, door de bank verlangde  Interest Coverage is 2. Dat moet de EBIT dus minimaal € 5 miljoen zijn.  Zet de EBIT's van de laatste drie jaar achter elkaar en u weet of dat een realistische aanname is.

Een andere veelgebruikte ratio is de Debt (Service) Coverage Ratio. Dat is de EBITDA gedeeld door het totaal aan verplichtingen aan de bank. Die verplichtingen zijn, rente aflossingen en lease. De verplichtingen aan de bank zijn te vinden in de term sheet. De door de bank vereiste hoogte van de Debt Coverage Ratio eveneens. Dan kan de gewenste EBITDA uitgerekend worden opdezlefde wijze als we hierboven hebben laten zien.  Vergelijk die met de EBITDA van voorgaande jaren en dan wordt duidelijk of dit wel of geen problemen op gaat leveren.

In de term sheet vindt u bij de definities de exacte definitie van de gebruikte ratio. Check dat altijd omdat de definities van contract tot contract kunnen verschillen. Komt u er niet uit, bel dan een adviseur die de ondernemingsraad verder kan helpen.

    

 

 


afdrukken
Deze website is gemaakt met de Websitemachine.nl menu